Welkom
 
op de website van Nieuw-Weerdinge, gelegen in de 
 gemeente Emmen in zuidoost Drenthe.
Laatste nieuws
Graag alle activiteiten van verengingen e.d. in Nieuw-
Weerdinge vermelden op de agenda van deze website. 
Vermelding sturen naar:  jdevries1956@kpnmail.nl
Agenda
22 sep - Kledingkringloop
12 okt -  Alg. ledenvergadering De Laatste Eer. De Badde.
28 okt  - Speur - spooktocht. Kinderen 7-16 jaar
      
 
  
Noaberhuis

Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpe
n? Neem dan contact op met het Noaberhuus. 

Wat het Noaberhuus u kan bieden kunt u hier lezen. Hoe kun je het Noaberhuus bereiken?     Telefoon:   0591-714724       E-mail:  zorg@demonden.info

Of kom eens langs op de spreekuren:
Maandag: De Badde, Nw-Weerdinge  13:00-15:00 uur                              
In de even weken op de dinsdag spreekuur politie (wijkagent):  14:30 - 15:30 uur

Tijdens de spreekuren worden vragen ter plekke beantwoord of in behandeling genomen en naar het juiste team of organisatie doorverwezen.

     

Plaatselijk Belang
  

 
DORPSVLAG NIEUW-WEERDINGE

Nieuw-Weerdinge heeft na 150 jaar haar eigen dorpsvlag gekregen. Het initiatief kwam van dhr. Blom die ook zelf hiervoor een ontwerp had aangeleverd. Om het dorpsbreed te trekken is er een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een vlag die het dorp weergeeft. De nieuwe dorpsvlag is na een stemming waaraan alle inwoners mee konden doen bekendgemaakt.

Het is het ontwerp van dhr. J. de Vries geworden, met de zaaier en de steker, het Weerdingerkanaal, de ontgonnen veengronden en de veengronden zelf.

Tevens worden op de vlag de vier Kruisdiepen aangegeven.
In totaal waren er 7 vlagontwerpen aangeleverd die volgens de jury allemaal goede kandidaten waren om tot dorpsvlag verkozen te worden.

Wij zijn inmiddels bezig de vlag te laten maken, zodat tijdens de feestweek de Nieuwe dorpsvlag kan wapperen. Mocht u belangstelling hebben om ook een dorpsvlag in uw bezit te krijgen kunt u dit aanvragen bij Plaatselijk Belang via ons mailadres plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  er zal nog nader bericht volgen over de prijs van de vlag. Bent u nog geen lid van Plaatselijk Belang, geef u dan op als lid. Dit kost slechts 3,50 per jaar, een klein bedrag waarmee u ons nog beter in staat stelt de belangen van Nieuw-Weerdinge te behartigen. Ook dit kan via het mailadres van Plaatselijk Belang.

 
STEMMING DORPSVLAG STOPGEZET OP OPNIEUW OPGESTART

Bericht van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge:

Afgelopen week bereikten ons berichten van dorpsgenoten die hun stem wilden uitbrengen op een van de dorpsvlaggen dat zij hadden gezien dat er mensen waren die meerdere stemformulieren in de stembus gooiden om hun voorkeur een onterecht voordeel te geven t.o.v. van de andere kandidaat vlaggen.

Zij gaven aan dit niet eerlijk te vinden en dat is het dan duidelijk ook niet. Door deze meldingen waren wij genoodzaakt de stembus te openen en een controle uit te voeren, hierbij bleek inderdaad dat er erg veel stemformulieren voor een aantal vlaggen in zaten die hetzelfde handschrift hadden en dat er gezien het aantal stemmers die geweest zijn wel heel veel stemformulieren in de stembus zaten.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt de inmiddels uitgebrachte stemmen ongeldig te verklaren en de stemming overnieuw op een fraudebestendige manier uit te voeren  om recht doen aan alle inzenders.

Hiervoor zullen wij genummerde stemformulieren laten drukken waarop naam, adres en handtekening moet worden geplaatst voordat het formulier met de vlagvoorkeur in de stembus kan worden gedeponeerd. Er zullen hiervoor twee stemdagen worden georganiseerd en wel op 9 en 10 mei in MFC de Badde. Hier zal een bestuurslid van Plaatselijk Belang bij aanwezig zijn. De stembiljetten zullen dan ook die dagen in De Badde uitgegeven worden aan mensen die willen stemmen.
 

Erg jammer dat het zo moet, wij hadden gehoopt dat iedereen die een voorkeur heeft voor een vlag, zijn of haar voorkeur kenbaar zou maken en niet de uitslag zouden proberen te manipuleren door vele stemmen op hun eigen voorkeur uit te brengen. Het gaat hier immers om een dorpsvlag die gedragen moet worden door het dorp.

Om een keuze te maken voor een ingezonden vlag hadden wij al een onafhankelijke jury gevraagd deze te beoordelen,  om iedere vorm van mogelijke belangverstrengeling te voorkomen, hetgeen ook gebeurd is. Dan neem je nog het besluit om ook de inwoners mee te laten stemmen en op 50/50 basis tot een gedragen dorpsvlag te komen.

Alle 7 ingezonden vlaggen zijn het in onze ogen waard om tot dorpsvlag gekozen te worden en we waren al bezig om te kijken wie het beste de winnaar kon bekendmaken en dan gebeurt je dit. Triest, jammer en niet te bevatten.

Maar goed het is wat het is en de stemming moet er komen en dat zal dan ook gebeuren, maar nu op een striktere manier die alle inzenders van de vlaggen recht doet en waarbij de beste mag winnen.

Dus stemmen voor de dorpsvlag 9 en 10 mei in MFC de Badde. Stembiljetten aanwezig

Teleurgesteld bestuur Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
 
 
AANGEPASTE PROCEDURE VERKIEZING DORPSVLAG

In de vorige streekbode hebben wij vermeld, dat de nieuwe dorpsvlag op onze jaarvergadering van 25 April bekend zou worden gemaakt nadat de jury een keuze had gemaakt uit de ingezonden vlaggen. Echter is na het uitkomen van de streekbode besloten, dat alle inwoners van het dorp hierover mee moeten kunnen stemmen om zo tot een gedragen vlag te komen.

De jury heeft inmiddels een keuze gemaakt en nu zijn de inwoners aan bod. Doordat dit niet in de streekbode heeft gestaan, verlengen we de stemperiode met 14 dagen om ook de mensen die geen computer hebben en/of facebook de mogelijkheid te geven te stemmen voor de nieuwe vlag.

De vlaggen liggen dan ook tot en met maandag 15 mei in de Badde en daar kan dan ook de stem worden uitgebracht.
We zullen dan in de week na 15 mei de uiteindelijke vlag bekend maken.

Bestuur Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge

 
STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE

Op donderdag 4 mei aanstaande wordt weer de jaarlijkse Stille Tocht gehouden.

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de "VRIJHEIDSDUIF", nabij het Beertaplein, vanwaar we om 19.45 uur vertrekken naar de begraafplaats.

Op de begraafplaats zal gepaste muziek klinken en wordt er vervolgens 2 minuten stilte in acht genomen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
 

Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie/thee wordt aangeboden.

Het 4 mei comite nodigt u allen hartelijk uit om mee te doen aan deze STILLE TOCHT. Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hier aan deel te nemen.

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Het 4 mei comite Nieuw-Weerdinge.

   
 
Openbare jaarvergadering Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge

Agenda jaarvergadering Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge 2023
Op 25 april 2023 houdt Plaatselijk Belang haar openbare jaarvergadering in MFC de Badde.

Hebt u interesse of heeft u vragenen/of opmerkingen richting het bestuur, dan bent u 25 april om 20:00 uur van harte welkom in
MFC De Badde in Nieuw-Weerdinge.

1. Opening

 2. Financieel jaarverslag 2022/23

 3. Kascontrole

 
4 . Jaarverslag Plaatselijk Belang 2022/23

 5. Dorpsvlag

 6. Rondvraag

Het financieel jaarverslag en het jaarverslag en de notulen van 2022 liggen ten tijde van de vergadering ter inzage. Na de opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang wordt er gelegenheid gegeven de stukken door te nemen onder het genot van een kop koffie met een plakje cake.
 

 
Henk de Vries stopt als voorzitter MFC De Badde

In de bestuursvergadering van 27 februari heeft Henk de Vries afscheid genomen als voorzitter van MFC de Badde. Na 12 jaar in het bestuur van De Badde te hebben gezeten vond hij het genoeg.
 
Onder de leiding van Henk is De Badde gemoderniseerd en de aanzet gegeven te komen tot een energieneutraal gebouw die de toekomst in kan en de Nieuw-Weerdingers onderdak biedt voor vele activiteiten en gezellige bijeenkomsten.
 
In dezelfde vergadering is ook besloten dat John Uffels tijdelijk vanuit Plaatselijk Belang het bestuur van De Badde gaat ondersteunen.


Wij wensen het bestuur en alle medewerkers van De Badde veel succes toe en hopen op een mooie toekomst voor ons MFC.
Tevens wensen wij natuurlijk Henk en ook Gea veel succes en plezier voor de toekomst en bedanken beiden hartelijk voor hun tomeloze inzet in De Badde in de afgelopen jaren.
 
Bestuur Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge.
 
 
NIEUW-WEERDINGERS OPGELET!!

Tijdens de bijeenkomst van 150 jaar Nieuw-Weerdinge is ons een vlag gepresenteerd die misschien wel de officiele vlag van
Nieuw-Weerdinge zou kunnen worden.

Maar wij willen graag iedereen de kans geven een vlag te ontwerpen die tijdens de feestweek in juli moet wapperen. Hiervoor roepen wij u op een reguliere vlag te ontwerpen die de vlag van het dorp wordt.
 
Gezien de korte tijd die er nog is, moet het ontwerp voor 31 maart 2023 bij ons binnen zijn en zal de winnaar bekend worden gemaakt op onze openbare ledenvergadering op 25 april 2023.

U kunt uw ontwerp sturen naar plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com

We hebben besloten dat we geen voorwaarden voor de vlag opstellen, behalve dat het een reguliere rechthoekige vlag moet zijn en betrekking hebben op het dorp.

 
De Dorpenzorgbus rijdt voor u

Sinds enkele weken is de taxibus van Stichting Dorpenzorg met rolstoelplaats in gebruik genomen om mensen die geen vervoer hebben of kunnen regelen te vervoeren naar bv. ziekenhuis, dokter, activiteit of een instantie waar ze moeten zijn.

Hebt u vervoer nodig en kunt u het zelf niet regelen, bel dan met het Noaberhuus van Stichting Dorpenzorg op 0591-714724 en leg uw verzoek voor aan een van onze beheerders. Zij kunnen dan het vervoer inplannen en uit laten voeren. Voor het gebruik van de bus vragen wij een kleine vergoeding per persoon per rit. De bus is in principe bedoeld voor ritten binnen de gemeente Emmen. De beheerders van het Noaberhuus kunnen u hierover meer inlichtingen verstrekken.

Wij hopen als Stichting Dorpenzorg u als inwoners hiermee van dienst kunnen zijn en zien uw aanvragen met belangstelling tegemoet.

Wilt u ons ondersteunen deze bus te kunnen blijven inzetten en nog toegankelijker te maken, doneer dan een bedrag via www.dorpenzorg.nl 

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@dorpenzorg.nl

 
NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG

Vanwege de afgelopen Coronapandemie en de nasleep ervan hebben we besloten ook dit jaar geen nieuwjaarsreceptie te organiseren. Maar dat betekent niet dat dit niet weer komt.

In januari 2024 zal de nieuwjaarsreceptie weer doorgang vinden met nog steeds als doel, nieuwe inwoners kennis te kunnen laten maken met het dorp en haar inwoners. Of het helemaal in de oude vorm terugkomt weten we nog niet, het kan zijn dat er een nieuwe opzet komt.

Hebt u eventueel een idee voor de nieuwjaarsreceptie, mail deze dan naar plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  of stuur een briefje naar:
Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
Postbus 13, Eerste Kruisdiep OZ 9
7831BA  Nieuw-Weerdinge.

    
Het winters weekend is weer achter de rug en goed geslaagd, heel veel mensen in het dorp hadden hun huis en tuin mooi verlicht een heeft veel belangstelling getrokken. We hopen dat een volgend winters weekend met verlichtingsroute ook weer een succes wordt. De groep die dit heeft georganiseerd is inmiddels toegetreden als een nieuwe activiteitencommissie van Plaatselijk Belang en we hopen nog veel van hen te vernemen. Ook de kerstmarkt, georganiseerd door Feest in 't Dorp was een groot succes en we hopen ook hier op een vervolg.
 
Een ander evenement dat aanstaande is, is het 150-jarig bestaan van ons dorp, gecombineerd met het Zuidenveld. Een enorme klus dit te organiseren, maar ook hier zit een goede commissie op die het Feest in 't Dorp gaat organiseren. We hopen dat het dorp helemaal losgaat, er feestelijk bij ligt en dat iedereen meedoet. Voor meer informatie hierover kunt u per mail contact opnemen met feest in t dorp via info@feestinhetdorp.nl
 
Vanuit Plaatselijk Belang zullen we de gemeente Emmen prikkelen om het dorp er piekfijn bij te laten liggen.
 
Het lijkt rustig in het dorp met betrekking tot de overlast van de Veilige Landers. Het ziet ernaar uit dat de samenwerking straatcoaches, gemeente en politie en Nieuw-Weerdinge zijn vruchten afwerpt. Mochten er wel weer problemen opduiken, bel dan met de straatcoaches op 06-410 924 54 of neem contact op met de meldkamer via 112.
 
Melden blijft belangrijk om dit aan te blijven kunnen pakken.
 
Voor de rest wensen wij als bestuur iedereen een voorspoedig, aangenaam en veilig 2023.
 
Hebt u vragen voor Plaatselijk Belang, neem dan contact met ons op, wilt u ons steunen? Neem dan ook contact op en geef u op als lid. Dit kost slechts 3,50 euro per jaar.
  
 

Kerstpuzzel De Streekbode

In de Kersteditie van De Streekbode van donderdag 22 december staat een puzzel met als onderwerp Nieuw-Weerdinge.

De puzzel op de middenpagina van de De Streekbode is uiteraard niet in meerkleuren gedrukt.

Wilt u graag met de kleurenversie werken dan kunt door links op de puzzel te klikken de puzzel downloaden en eventueel zelf uitprinten.

Veel succes en plezier bij het maken van de puzzel.

----------------------------------------------
Inmiddels heeft de winnaar van de puzzel de prijs in ontvangst mogen nemen. Linda Alting had alle namen goed.  In De Streekbode van 19 januari alle oplossingen. Klik hier voor De Streekbode van 19 januari.

 
PLAATSELIJK BELANG

Als Plaatselijk Belang kregen wij geluiden vanuit het bewonersoverleg dat we te onzichtbaar zijn in het dorp met waar we mee bezig zijn.

Een terechte opmerking, onze communicatie naar buiten laat te wensen over.

Vandaar nu een overzicht van waar we als Plaatselijk Belang mee bezig zijn.

Openbare veiligheid
Ons dorp wordt de afgelopen jaren behoorlijk geplaagd door zogeheten Veilige Landers. Hierover zijn wij al langer in contact met de gemeente en nu zijn er een
aantal maatregelen i.s.m. Plaatselijk Belang afgekondigd. Er komt op twee plekken cameratoezicht (samen met de camera bij de Badde 3). Er komen straatcoaches van een
beveiligingsbedrijf die de taal van de veilige Landers spreken en hun direct aanspreken. Deze straatcoaches staan in direct contact met de meldkamer van de politie en werken zeer
nauw samen met de politie. Er is vanuit de politie ook een tweede wijkagent ingezet hier in het gebied. Handhaving (BOA's) zullen zeer geregeld zichtbaar aanwezig zijn in het dorp.
Nadere info over deze aanpak zal binnenkort vanuit de gemeente Emmen worden gedeeld. Vanuit dit project gaan we ook kijken of er langs fietspad over het gedempte
Weerdingerkanaal meer verlichting kan komen op de duistere plekken. 
Bij een onveilige situatie dit direct melden via de meldkamer 112

Woningbouw:

Er moet meer gebouwd worden in Nieuw-Weerdinge. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Emmen en inmiddels is er vanuit de Gemeente toestemming voor een
appartementencomplex voor senioren achter in het dorp op de voormalige locatie van School III. Hier is ook inmiddels een projectontwikkelaar mee bezig, het duurt echter langer dan
gehoopt in verband met de enorm gestegen bouw en grondkosten, maar hij zit in de pijplijn. Dit geldt ook voor de oude SPAR locatie, ook hier mag iets gebouwd gaan worden en is
inmiddels iemand met interesse gevonden. Medio 2023 zal ook gekeken worden inbreiding van woningen in de 'oude bouw'.

Parkeerproblematiek nieuwbouwen
Hiervoor hebben wij samen met ambtenaren van de gemeente Emmen een schouw gehouden en er wordt een plan opgesteld voor de nieuwbouwwijken om daar meer parkeerplekken te creeren en ook meer groen in deze wijken terug te brengen om zo de leefbaarheid en het woongenot te vergroten.

Begraafplaats
De staat van de begraafplaats in het dorp was en is vele inwoners een doorn in het oog. De gemeente Emmen is inmiddels bezig om alle erfgenamen van de graven die in erbarmelijke staat verkeren aan te schrijven wat zij daar mee willen. Of er moet opgeknapt worden of er kan worden geruimd. Ook dit proces loopt dus.

Fietspad
Het betonfietspad is op diverse plekken behoorlijk verzakt / beschadigd. Hierover gaan wij in gesprek met de Gemeente Emmen om het fietspad weer in een goede staat te verkrijgen. NB. Het gaat dan om het traject vanaf de viaductstraat in Weerdinge tot aan het eind bij de Roswinkeler brug.

Wegenonderhoud
Er zijn diverse wegen in het dorp die er erg slecht aan toe zijn. Hierover hebben we de gemeente geinformeerd en gevraagd onderhoud uit te voeren. Siepelveen en Derde Kruisdiep zitten in de pijplijn en ook het Weerdingerkanaal ZZ staat op de planning om de slechte stukken te herstellen

Er lopen dus van allerlei zaken waarbij als Plaatselijk Belang onze invloed uitoefenen, maar sommige zaken hebben een langere looptijd dan wij wensen. Wij zullen het dorp frequenter op de hoogte gaan houden van wat er loopt en wat er uitgevoerd wordt. Wilt u een nog sterker Plaatselijk Belang, wordt dan lid dit kost maar 3,50 euro per jaar. U kunt zich per mail opgeven op plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  hier kunt u ook uw vragen aan ons stellen. 

Wij zijn er voor het dorp en werken vanuit het dorp.
 

 
STRAATCOACHES AAN DE SLAG IN NIEUW-WEERDINGE

Straatcoaches zijn vanaf woensdag 7 december aan de slag in Nieuw-Weerdinge.

Ze worden ingezet tegen een kleine groep asielzoekers die overlast veroorzaakt als zij lopend de route afleggen tussen Emmen en het azc in Ter Apel.

Naast de inzet van straatcoaches komt er ook cameratoezicht en wordt er zichtbaar meer gecontroleerd door politie en handhaving. De straatcoaches zullen eerst voor een periode van drie maanden actief zijn in Nieuw-Weerdinge.

 
Het pakket aan maatregelen is tot stand gekomen in samenspraak met de Erkende Overleg Partner Nieuw-Weerdinge. Burgemeester Eric van Oosterhout: 'Ik hoop dat door de maatregelen de overlast afneemt. De maatregelen moeten er ook toe leiden dat inwoners zich veiliger voelen.'

Jongeren ontmoeten elkaar graag op straat of op hangplekken. Niets mis mee, zolang er geen sprake is van overlast voor omwonenden en voorbijgangers. Overlast van jeugd kan bestaan uit lawaai, vernielingen, blowen, achterlaten afval of intimiderend gedrag. In veel gevallen zijn er goede afspraken te maken met jongeren bijvoorbeeld over het tijdstip waarop het rustig moet zijn of over hun gedrag. Straatcoaches leggen contact met jongeren en maken afspraken.

Ervaart u overlast van jongeren? Neem dan contact op met de straatcoaches. Zij proberen direct ter plaatse te gaan om met de jongeren in gesprek te gaan.

Bel de straatcoaches: 06-41092454.
Werktijden straatcoaches: Woensdag t/m zondag: 16:00 tot 21:00 uur.

Wanneer de situatie erom vraagt kunnen deze dagen en tijden wijzigen